ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าแข่งขัน โครงการ “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรม “กล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน” 2559 รอบที่ 3 ระดับประเทศ

ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร

เอกสารและแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่การเดินทาง

อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร