คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

2

อาจารย์ ดร.วิจิตรา สุจริต

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

phat

อาจารย์ ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81

ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.พิทักษ์ วงษ์ชาลี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

3

อาจารย์ ฐากร เจริญรัมย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

5

อาจารย์ ดร.ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ แท่งทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

img_7388

อาจารย์ ดร.ประวิทย์ อ่วงอารีย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

4

อาจารย์ ทรงพลประโยชน์มี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

 

1

นางสาวสาวินีย์ โยลัย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร