โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

เผยเเพร่เมื่อ 86 เข้าชม

อาจารย์ ดร.ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการทำไร่นาสวนผสมแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผละการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง เมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ อ.กุศุมาลย์ จ.สกลนคร