คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

4

อาจารย์ทรงพล ประโยชน์มี

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

5

อาจารย์ ดร.ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81

ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.พิทักษ์ วงษ์ชาลี

ที่ปรึกษา

 

3

อาจารย์ ฐากร เจริญรัมย์

ที่ปรึกษา

 

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา สุจริต

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ แท่งทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

img_7388

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ สุวรรณรงค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ ภูนาพลอย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

1

นางสาวสาวิณีย์ เทพพิทักษ์สมบัติ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร