เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเริ่มดำเนินการจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถผลิตบัณฑิตเข้าสู่ระบบการทำงานซึ่งเป็นแรงงานสำคัญในภาคการศึกษา สิ่งแวดล้อม  การเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และมีทักษะ กระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตอบสนองความต้องการแรงงานชั้นสูงในภาคการศึกษาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ที่เน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ปัจจุบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์การสอน และมีงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้สาขาฯ ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ เอกสารและตำรา เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน ดังนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจึงมีความพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อชี้นำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายของสาขาวิชา

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนฐานความมีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

2.ผลิตนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้ง ด้านอุตสาหกรรม ภาคราชการและสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ

ทฤษฎีและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสีย การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การจัดการมลพิษทางอากาศ กฎหมายทางสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นิเวศวิทยาทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ กากของเสียและขยะอันตราย ที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม ผู้วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม พนักงานขายเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีทางสิ่งแวดล้อม